Πάτρα: Εκπνέει η προθεσμία αιτήσεων 37 θέσεων στον Δήμο

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριάντα επτά (37) ατόµων προχωρά ο Δήμος Πατρέων, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.

Πρόκειται για προσλήψεις για την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο & Πυροπροστασία του διευρυµένου ∆ήµου Πατρέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41§2 του Ν. 4325/15(ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015):Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, µε τις οποίες «επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας

Κατ΄ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.

Οι θέσεις:

  • ∆ύο (2) άτοµα ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Βυτιοφόρα – µικρά Πυροσβεστικά 4Χ4),
  • ένα (1) άτοµο ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργων [Προωθητής Γαιών(Μπουλντόζα)],
  • δυο (2) άτοµα ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργων(συνολικής ισχύος άνω των 120 KW),
  • δύο (2) άτοµα ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Γ΄ κατηγορίας),
  • δύο (2) άτοµα ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα-Τρακτέρ),
  • οκτώ (8) άτοµα ∆Ε ∆ενδροκηπουρών
  • είκοσι (20) άτοµα ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ