Συμπράξεις για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Δ

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας. Προκειμένου όμως να υπάρξει ανάπτυξη, είναι αναγκαίες συγκεκριμένες προσαρμογές, που αφορούν στην οργάνωση και την απόδοση της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ώστε να καταφέρει να ξεφύγει από τη ζώνη στασιμότητας στην οποία είναι εγκλωβισμένη και να περάσει στη ζώνη της μεγέθυνσης.

Στην προοπτική αυτή υφίστανται εξωγενείς δυσκολίες που προκαλούν ανασταλτικά αποτελέσματα. Αυτές δεν είναι άλλες  από την υπερφορολόγηση, την γραφειοκρατία, την περιορισμένη και ακριβή ρευστότητα.

Παράλληλα το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τις πληγές που έχει δημιουργήσει η μακροχρόνια κρίση δεν επιτρέπουν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, κυρίως εξ’ αιτίας της αδυναμίας τους να τις χρηματοδοτήσουν.  Κάθε καθυστέρηση ωστόσο σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και εκπαίδευσης απομακρύνει τις επιχειρήσεις και την χώρα από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξουν μια σειρά από δράσεις, οι οποίες να υποστηρίξουν την προσαρμογή στο σύγχρονο περιβάλλον. Για παράδειγμα, πρέπει να γίνει πρώτη προτεραιότητα η δημόσια χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικού για την μέτρηση της απόδοσης από τις επιχειρήσεις και της ανάλογης εκπαίδευσης των στελεχών τους. Οι εγκρίσεις, όπως και οι εκταμιεύσεις για τα προγράμματα αυτά, είναι απαραίτητο να γίνονται με τους ταχύτερους δυνατούς χρόνους.

Σημαντικός στόχος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι να δημιουργηθούν συμπράξεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Να υπάρξει ένας αποτελεσματικός συντονισμός των φορέων του δημοσίου με τις προτεραιότητες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης στις διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές, στη δημιουργία εξαγωγικών συμπράξεων, στην προώθηση νέων καινοτόμων εξαγωγικών προϊόντων, στην πρόσβαση σε αγορές με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων με κατάλληλα κίνητρα, αλλά και διοργάνωση διεθνών εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα.

Είναι πλέον επιβεβλημένο να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο να βασίζεται στη στρατηγική προσέλκυσης περισσότερων παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών. Βασικός  στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η αύξηση της απασχόλησης και η διαμόρφωση ενός βιώσιμου εξωστρεφούς οικονομικού μοντέλου. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, άλλωστε, αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας. Απαιτείται όμως και ένας ριζικός εκσυγχρονισμός της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εδώ εμπίπτει η βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών οργάνωσης της εργασίας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης των σχέσεων με το εξωτερικό περιβάλλον. Η δημιουργία κατάλληλων ενδοεπιχειρησιακών προϋποθέσεων, μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων και αποτελεσματικών συστημάτων επιχειρησιακής διοίκησης, συμπληρώνει και ενισχύει την ευρύτερη προσπάθεια για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με κύριους άξονες την εξωστρέφεια, την άρση όποιων ρυθμιστικών στρεβλώσεων, την αποτελεσματική λειτουργία των εγχώριων θεσμών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.