Ένταξη νέων κατηγοριών δικαιούχων στο κοινωνικό μέρισμα

Για την ένταξη νέων κατηγοριών δικαιούχων θα παραμείνει ανοιχτή  έως τις  26-12-2017 η πλατφόρμα αιτήσεων του κοινωνικού μερίσματος.
– Οι νέοι δικαιούχοι θα προέλθουν από τις ακόλουθες κατηγορίες:
Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα  στήριξης τέκνων ή το επίδομα πολυτέκνων.
– Ηλικιωμένοι άνω των 67 ετών και μονοπρόσωπα νοικοκυριά στα οποία δικαιούχος είναι άτομο με αναπηρία 67για τους οποίους δεν θα ισχύσει
το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ενός μήνα.
– Νοικοκυριά που από σφάλμα στις φορολογικές τους δηλώσεις, δήλωσαν δαπάνες φροντιστηρίων στο πεδίο για τις δαπάνες των ιδιωτικών
σχολείων.
– Νοικοκυριά στα οποία εντοπίστηκαν σφάλματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων τους στις βάσεις δεδομένων και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν
ή ακυρώθηκαν.