Η κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών σε παγκόσμιο επίπεδο

 Στη διεθνή κατάταξη που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Leiden στην Ολλανδία (έκδοση 2018)

το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζεται ανάμεσα στις πρώτες εκατοντάδες,
καταλαμβάνοντας την 585η θέση σε παγκόσμιο, τη 206η σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την
4η θέση σε εθνικό επίπεδο.

Η κατάταξη του συγκεκριμένου ιδρύματος στηρίζεται σε
βιβλιομετρικούς δείκτες και συμπεριλαμβάνει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως
που έχουν πάνω από 1000 κύριες δημοσιεύσεις στο ευρετήριο Web of Science της
βάσης Clarivate Analytics, ΗΠΑ, την περίοδο 2013-2016. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο,
στην τρέχουσα έκδοση συμπεριελήφθησαν 938 Πανεπιστήμια από 55 χώρες ανά τον
κόσμο. Αναλυτικά: http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list
National Taiwan University Ranking 2017
Στην κατάταξη του έτους 2017 που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο National Taiwan
University (NTU) - Performance Ranking of Scientific Papers, το Πανεπιστήμιο Πατρών
κατατάσσεται στη γενική ομάδα των θέσεων 501-600 με βάση τον αριθμό των Τμημάτων
του, ανάμεσα στα 800 κορυφαία πανεπιστήμια που τελικώς ελήφθησαν υπόψη, μετά
από την εξέταση 4.000 ιδρυμάτων παγκοσμίως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το
συγκεκριμένο σύστημα κατατάξεων, που τελεί υπό την αιγίδα της αντίστοιχης ΑΔΙΠ της
Taiwan, στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται

σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και
στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε τρία (3) βασικά
ερευνητικά κριτήρια, τα οποία συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό
αποτέλεσμα, ενώ η επιλογή των πανεπιστημίων που κάθε χρόνο λαμβάνονται υπόψη
βασίζεται στα δεδομένα του Essential Science Indicators (ESI), όπου συγκαταλέγονται
πάνω από 4.000 ιδρύματα παγκοσμίως. Η μεθοδολογία του NTU έχει μια ιδιαίτερη
σημασία για την παραγωγή της έρευνας, καθώς δεν επηρεάζεται από άλλους δείκτες
(όπως, λ.χ., εισροές, χρηματοδοτήσεις, υποδομές), αλλά από τη διαχρονική
επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Ιδρύματα. Πέρα από τη γενική λίστα των
ιδρυμάτων, το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα
επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 επιλεγμένες θεματικές περιοχές (subjects).
Αναλυτικές πληροφορίες εδώ. Με βάση τα παραπάνω, τόσο η ιδρυματική όσο και οι
κατατάξεις των επιμέρους θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών
διαμορφώνονται ως εξής: