Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτρας

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

    Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α1070/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (2ο Τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

    Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 188/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-εργατικές διαφορές) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, , Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

    Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 189/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-εργατικές διαφορές) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

    Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αγωγής υπό του Δήμου Πατρέων (αριθ. καταθ. 1771/2018) για αναγνώριση της κυριότητάς του, επί εδαφικών τμημάτων στη θέση ΄΄Αρόη-Σαμακιά΄΄ των Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

    Άσκηση ή μη έφεσης υπό του Δήμου Πατρέων κατά της υπ’ αριθ. 339/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Ζορμπάς – Νομικός Σύμβουλος)

    Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση σιδήρου, χαλκού, μπρούντζου και μολύβδου (scrap) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Π. Λέμης-Πετρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

    Ακύρωση της υπ’ αριθ. 221/27-3-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση 1ου αναθεωρημένου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση-Επισκευή-Αντικατάσταση υδραυλάκων άρδευσης (2015) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

    Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

    Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή-Συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017» προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 3/2017 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρών, στους χειμάρρους «ΧΑΡΑΔΡΟ» και «ΞΥΛΟΚΕΡΑ» Δήμου Πατρέων» προϋπολογισμού 111.094,00 € με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 3/2018 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ’ αριθ. 7/2018 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών και έγκριση δαπάνης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 74.387,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμπς – Αντ/ρχος α.α., Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

    Επιστροφή παραβόλου ένστασης του διαγωνισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής όλων των εκτυπωτικών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεμοιοτυπικά και plotter) όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ – με συνοπτικό διαγωνισμό C.P.V. 50313200-4 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Περιοχής Γούβας», με προϋπολογισμό μελέτης 239.320,00 € με ΦΠΑ (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

    Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/138, Β/137) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/596) και αποδέσμευση ποσού (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € που αφορά στην αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 52.900,00 €, για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο ΄΄Shaping Fair Cities΄΄(εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου  – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση της υπολειπόμενης πίστωσης ποσού 62.000,00 €, μετά την αναμόρφωση, σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με απευθείας ανάθεση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.781,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια υαλοπινάκων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για το έργο: «Κατασκευή-Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για το έργο: «Τεχνικά Έργα Αντιστήριξης-Συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 19.840,00 (με το ΦΠΑ 24%), για την αμοιβή της υπηρεσίας: «Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη και Περιοδικό Επανέλεγχο των Δημοτικών Ανελκυστήρων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος α.α., Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 20.00,00 €, για την αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος, της κας Μαρίας Καλαντζή του Παναγιώτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2015 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές «Αγ. Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 20.00,00 €, για την αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος, του κ. Χρήστου Αθανασόπουλου του Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2015 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές «Αγ. Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.367,02  εκ του υπολοίπου ποσού των 22.101,06 €, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), ιδιοκτησίας κας Κανέλλας Κατσαρδή χα Γεωργίου Σολωμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/95 πράξη εφαρμογής των περιοχών ΄΄Αρόη-Σαμακιά-Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 19.062,00 € (προκαταβολή εκ του συνολικού ποσού 145.062,00€) καθώς και 4.951,86 € (αμοιβή δικηγόρου και Δικαστικά έξοδα), για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), ιδιοκτησίας των κ..κ Ανδριάνας Γιώτη (κληρονόμος της κας Ανδριανής Τσίμα), Σπυροελευθερίου, Ερρικέτης, Κωνσταντίνας και Γεωργίας Δενδρινού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2006 Διορθωτικής επί της υπ’ αριθ. 3/92 πράξης εφαρμογής των περιοχών ΄΄Ψάχου-Μέμου-Κρύα Ιτεών΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 221,32 € επ’ ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών κας Αγγελικής Σακελλάρη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου –Αρμ. Δ/ντρια)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 101,72 € επ’ ονόματι του συμβολαιογράφου Πατρών κ. Νικόλαου Σπανού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου –Αρμ. Δ/ντρια)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 360,00 €, για οδοιπορικά Υπαλλήλων του Τμήματος Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, για τον Αύγουστο 2018 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου –Αρμ. Δ/ντρια)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 1.700,00 € και β) 480,00 €, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης εντός έδρας για την εκτέλεση της υπηρεσίας, του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, για τον Αύγουστο 2018 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 120,00 €, για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τμήμα Κοιμητηρίων για τον Αύγουστο 2018 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 120,00 €, για οδοιπορικά υπαλλήλου του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, για τον Αύγουστο 2018 (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

    Απόδοση λογαριασμού ΧΕΠΕ προπληρωμής 1339/2018 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 510/19-06-2018) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00 €, για εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής από την Παγία της Τοπικής Κοινότητας Ακταίου Δημοτικής Ενότητας Ρίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 384,40 €, για εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής από την Παγία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου Δημοτικής Ενότητας Ρίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 377,98 €, για δαπάνη επείγουσας αποκατάστασης βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού από την Παγία της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καστριτσίου Δημοτικής Ενότητας Ρίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,28 €, για εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών για πρόληψη πυρκαγιών της Δ. Κοινότητας Βραχναιίκων –Παραλίας με χρήση χορτοκοπτικού από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Σ. Σταυροπούλου, Τ. Χρονίδου, Οικονομοπούλου, Ευαγγελιστρίας, Μαραγκοπούλου, Αγρ. Συνδέσμου, Θανοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,28 €, για εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών για πρόληψη πυρκαγιών της Δ. Κοινότητας Βραχναιίκων –Παραλίας με χρήση χορτοκοπτικού από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Αγ. Θεοδώρων, Σκέντζου, Αγ. Βασιλείου, Τσιρώνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,28 €, για εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών για πρόληψη πυρκαγιών της Δ. Κοινότητας Βραχναιίκων –Παραλίας με χρήση χορτοκοπτικού από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Δρεσθενών, Μαραγκοπούλου, Αγ. Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,28 €, για εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών για πρόληψη πυρκαγιών της Δ. Κοινότητας Βραχναιίκων –Παραλίας με χρήση χορτοκοπτικού από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Παπαδοπούλου, Νικολαίδου, Ελ/ Βενιζέλου, Δεσποτοπούλου, Χατζίνας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,28 €, για εργασίες κοπής χόρτων και κλαδιών για πρόληψη πυρκαγιών της Δ. Κοινότητας Βραχναιίκων –Παραλίας με χρήση χορτοκοπτικού από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Ηρώων Πολυτεχνείου, Αφ. Ανδριόπουλοι, Λαδοπούλου, Πατρών-Πύργου, Αγ. Παντελεήμονος, Δημοκρατίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.912,70 €, για προμήθεια λαμπτήρων από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)