Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Πάτρας

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 12ηΙουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του από 17-5-2018 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και κατακύρωση του Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεμαχιστού ογκωδών Δ.Ε. Δήμου ΠΑτρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 520.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 2. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή-Συντήρηση Μονώσεων-Στεγών Σχολικών Κτιρίων (2017)», με προϋπολογισμό μελέτης 500.000,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 3. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «Συμπληρωματικά έργα στο δημοτικό γήπεδο Άνω Κστριτσίου», με προϋπολογισμό μελέτης: 66.000,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 4. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 5. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 27.441,00 €, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 07/2018 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγγέλων και Αγ. Μηνά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων Δήμου Πατρέων (Γυμνασίου-Λυκείου) για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 230.024,96 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 2/2018 Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας – Τμήμα Σχολείων του Δήμου Πατρέων, (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για κλάδεμα ψηλών δέντρων στο Δήμο Πατρέων και έγκριση δαπάνης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 176.985,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 10. Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/843) και αποδέσμευση ποσού 18.600,00 €, που αφορά στην υπηρεσία «Συντήρηση Εφαρμογών-Λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος ArcGIS» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Β. Σταμόπουλος)
 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 €, για την προμήθεια τοπογραφικού οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.488,00 €, για ανανέωση συνδρομών για υπάρχοντα τεχνικά έργα-MetricaNet(Smartnet Greece) έτους 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.240,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), για την παροχή της υπηρεσίας «Ανανέωση κεντρικής εφαρμογής προστασίας από ιούς» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.398,90 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη Ρήγα, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Ζαβλάνι΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.967,76 € (προκαταβολή) εκ του συνολικού ποσού των 15.467,76 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας της κας Αικατερίνης Κυριακάτου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Ζαβλάνι΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 33.164,25 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων συνολικού εμβαδού Ερ=183,39τ.μ., επί προβλεπόμενων από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστων χώρων (ανώνυμος πεζόδρομος και πεζόδρομος Δημητρίου Πατρινού) μεταξύ των Ο.Τ. 1159Θ και 1159Δ της περιοχής «Αναθεώρησης Ζαρουχλαίκων» του Σ.Π.Π., λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Κανταρέλη Δημητρίου και Κανταρέλη Αμαλίας (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.810,80 € (3.360,00 € και 450,80 € για αμοιβή δικηγόρου και δικαστικά έξοδα), για την αποζημίωση επικειμένων της ιδιοκτησίας του κ. Μιχαήλ Μπαϊρακτάρη, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 177 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών επί της οδού Φράττη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2005 πράξη αναλογισμού και την υπ’ αριθ. 484/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.832,30 € (α΄ δόση), για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας της κας Θεοδώρας Βασιλακοπούλου, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 1217, 1217Α και 1218 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 20/2006 πράξης αναλογισμού, βάσει του υπ’ αριθ. 41.657/22-12-2017 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πατρών κας Αθηνάς Ραβαζούλα (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 19. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 125.562,92 € (β΄ δόση), για την αποζημίωση των κ.κ. Έλλης χήρας Νικολάου Σκεπαρνιά, Αλεξάνδρου Σκεπαρνιά και Χαριτίνης συζ. Βασιλείου Σχοινά, για τα ρυμοτομούμενα τμήματα και επικείμενα ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 061674743002 και 061674743004, που βρίσκονται μεταξύ των Ο.Τ. 1499α, 1499β και 1474, λόγω διάνοιξης τμημάτων των οδών Μειλίχου-Αθηνών και παρόδου Παμίσου 41 στην Πάτρα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 13/2005 πράξης αναλογισμού, βάσει του υπ’ αριθ. 29.687/27-12-2017 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πατρών κας Ελένης Ραγιά (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 20. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 630,79 €, επ’ ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών κας Αμαλίας Κουσαδιανού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 899,80 €, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού των Δ/νσεων: α) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, β) Διοικητικών Υπηρεσιών, γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, δ) Εξυπηρέτησης Πολιτών, ε) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στ) Τοπικής Οικονομίας, ζ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η) Υπηρεσίες Δημάρχου, για τον Ιούλιο 2018 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.300,00 €, για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, μηνός Ιουλίου 2018 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 23. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠΕ (Τρύφα Φανής) και απόδοσης λογαριασμού  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, κας Παρασκευοπούλου Λουίζας, και έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 520,00 € (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)