Επί 2 η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει σήμερα Τετάρτη 10η Ιανουαρίου 2018 στις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων, έτους 2018,  που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων,  έτους 2018  (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Θα ακολουθήσει στις 3.30 το μεσημέρι η τακτική συνεδρίαση του Σώματος με τα παρακάτω θέματα:

Για το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Δυτικής Ελλάδος (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης, επί ανώνυμης οδού στο Δασύλλιο (σχετική η αριθ. 169/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
Κατάργηση– αντικατάσταση θέσης λειτουργίας περιπτέρου (σχετική η αριθ. 170/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).
Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, μ.β. άνω των 6τ -λεωφορείων ανεξαρτήτως μ.β., επί τμήματος της οδού Θηρασίας (σχετική η αριθ. 174/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
Άδεια εγκατάστασης 13 τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε, σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA), σε αστικές περιοχές του Δήμου Πατρέων, Α/Κ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ-ΕΓΛΥΚΑΔΑ-ΡΙΟ» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/30-08-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (σχετική η αριθ. 173/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
Έγκριση υποβολής στοιχείων, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που αφορούν στη β΄ φάση υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020», η οποία έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πατρών (ΔΕΥΑΠ), για τη διαχείριση (συλλογή) των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές της διοικητικής περιφέρειας του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός ισόγειου καταστήματος, εντός του κτιρίου «Μέγαρο Λόγου και Τέχνης», ευρισκόμενο περιμετρικά της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 17» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Λήψη απόφασης περί: α) Έγκρισης παραχώρησης χρήσης τριών (3) αιθουσών που βρίσκονται στο κτιριακό συγκρότημα των Εργατικών Κατοικιών ΠΑΤΡΑ VII (ΑΝΘΕΙΑΣ)  επιφανείας : 34τ.μ., 37τ.μ. και 34τ.μ. εκ μέρους του Δήμου Πατρέων άνευ ανταλλάγματος στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. με τη μορφή σύμβασης  χρησιδανείου, για τις εργασίες ολοκλήρωσης της  σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου  και β) εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή αυτής (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση Μονώσεων- Στεγών Σχολικών κτιρίων (2015) (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση εκποίησης αχρήστων υλικών συνεργείου οχημάτων (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας για την εκποίηση σιδήρου, χαλκού, μπρούντζου και μολύβδου (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, περιοχών Βλατερού- Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβα» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις οδών και μικρά τεχνικά έργα, στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας, Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση του από 12/12/2017 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11δ΄ του 4412/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, καθώς και του τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για την Αποψίλωση Κοινοχρήστων χώρων και κλάδεμα ψηλών δέντρων, στην Δ.Ε. Πατρών- CPV 77340000-5» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών (συντήρηση γηπέδων κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (Μυοκτονία) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
Ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/17, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΟΥΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Διαγραφή ποσού (Α. Αβραμόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (18,42€) (Α. Αβραμόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Α. Ακτύπη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Π. Αναστασόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Δ. Βαμβακάς) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Κ. Βούλγαρης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Χ. Γαλανόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Δ. Διονυσόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Η. Θεοδωρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Καραβιώτης Π. Γ. και Σία ΟΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Χ. Κορουτζίδης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Γ. Κούλης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Ν. Κουνάδης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Δ. Κωστόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Ι. Μαστραπάς) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Κ. Μαυρέλης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Σ. Παναγόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Γ. Παπαδημητρίου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Β. Παπαρρηγόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Β. Πολυμεροπούλου- Σωτηροπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Ι. Σαλατέλης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Χ. Σολωμός) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Α. Στεφανάτος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Κ. Συμεωνίδης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Π. Τερζής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή (ολική) ποσού (Μ. Τόγια) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή ποσού (Δ. Τσελίκας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Σ. Τσιαντάρ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (11,22€)  (Κ. Χρονόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (9,98€)  (Κ. Χρονόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Μ. Χρυσανθακόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).