Έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου ζητά ο Αμβρόσιος για την συμφωνία με τον πρωθυπουργό

Να συγκληθεί εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος, ζητά με έγγραφό του στην Ιεραρχία της Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας Αμβρόσιος.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Πρός τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἰωάννου Γενναδίου, 14

115 21  ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Αἰσθήματα ὑπερτάτης ἀγωνίας διά τό μέλλον τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων προὐξένησαν εἰς τήν καρδίαν μας αἱ κατά τό ἑσπέρας τῆς προλαβούσης ἡμέρας (6ης/11) Ἀνακοινώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλεξ. Τσίπρα, τό περιεχόμενον τῶν ὁποίων ἐνεφανίσθη ὡς ἀποτέλεσμα Κοινῆς Συμφωνίας μεταξύ  Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Τήν ἀγωνίαν μας αὐθωρεί καί παραχρῆμα κατεχωρίσαμεν εἰς τό ἡμέτε-ρον ἱστολόγιον mkka.blogspot. comμέ τίτλον «ΜΠΡΑΒΟ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡ-ΓΕ! ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΛΗΡΟ!», ἀντίγραφον τοῦ ὁποίου καί  Σᾶς ἐπισυνάπτομεν.

Κατόπιν τούτου, ἐπικαλούμενος τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6, παράγρ. 1 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου της Ἐκκλησίας», αἰτούμεθα τήν ὡς οἷόν τε τάχιστα ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς  Ἱεραρχίας μέ μοναδικόν θέμα: «Τροποποιήσεις τοῦ Συντάγματος, Διακοπή τῆς Μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, Σύστασις  Εἰδικοῦ Ταμείου  τῆς Ἐκκλησίας κλπ.» ὡς ταῦτα ἀνεκοινώθησαν ἐπισήμως τό  ἑσπέρας  τῆς 6ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ὑπό τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλεξ. Τσίπρα.

 Ἐπισημαίνομεν βαθυσεβάστως, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τυγχάνει ἀναρμοδία, ἵνα ἀποφασίζῃ ἐπί ζητημάτων τοιαύτης καί τοσαύτης σπουδαιό-τητος.   

Τήν ἀγωνίαν μας ἐπαυξάνει τό γεγονός, ὅτι Ἱεράρχης ἐκ τῶν νεωτέρων μάλιστα κατά τήν χειροτονίαν (08.10.2017), σήμερον τήν πρωΐαν διά δηλώσεώς του,  ἔσπευσε νά  χαρακτηρίσῃ δημοσίως  τήν Συμφωνίαν ταύτην ὡς «Συμφωνίαν ὑψίστης ἱστορικῆς σημασίας»!!!!

  • Ὄθεν, βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ Ὑμᾶς.
  • Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν
  • Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ  διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ Ταχυδρομείου:

Πρός τους Σεβ. Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος"