Πάτρα: Ακαθάριστα οικόπεδα-Πρόστιμα-Νομοθεσία

Η υποχρέωση καθαρισμού, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και σε απόσταση μέχρι 100μ από τα όρια τους ανήκει στους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές αυτών των χώρων, ενώ η μέριμνα για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης είναι αρμοδιότητα των δήμων, σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία: Α.Ν. 1892/1990 άρθρο 118 (ΦΕΚ 101Α), ΠυρΔ/ξη 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554Β)

Οι δήμοι έχουν επίσης την αρμοδιότητα του αυτεπάγγελτου καθαρισμού αυτών των οικοπεδικών χώρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Σε βάρος των ιδιοκτητών που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή (δηλ. θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διοικητικές κυρώσεις από τον οικείο Δήμο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ποινικές από την Πυροσβεστική Αρχή).
Σχετική Νομοθεσία: Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ 1 περ 26 εδ β (ΦΕΚ 87Α) , ΠυρΔ/ξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346Β)
Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλούς φύλαξης των χώρων απορριμμάτων για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών. Η παράλειψη λήψεως ή πλημμελούς συμμόρφωσης αποτελεί σοβαρή παράβαση καθηκόντων και επισύρει ποινές.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος της Πάτρας προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων:
"Nα συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να αποφευχθεί ταυτόχρονα ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός και τα πρόστιμα που επιβάλει ο «Καλλικράτης» στους ιδιοκτήτες καθώς και ζητήματα μηνύσεων από σχετικούς νόμους."