ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πάτρα: Η απάντηση του δικηγόρου του Νοσοκομείου Ρίου για δημοσιεύματα περί "παραμάγαζου" στο Νοσηλευτικό Ιδρυμα

Από τον δικηγόρο του Νοσοκομείου Ρίου, για τον οποίον το protothema.gr έγραφε ότι σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είχε στήσει "παραμάγαζο" στο Νοσοκομείο Ρίου, ρεπορτάζ το οποίο και το achaianews.gr  όπως και άλλα τοπικά μέσα αναπαρήγαγαν,  εστάλη η εξής απάντηση την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια:

"  Αξιότιμοι κύριοι, στο δημοσίευμα σας αναφέρεσθε σε «παραμάγαζο» που είχε στήσει ο δικηγόρος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για πάνω από 10 χρόνια διεκδικώντας συνεχώς επιδόματα και αποζημιώσεις, με την εκάστοτε διοίκηση να παραλείπει να ασκεί ένδικα μέσα κατά πρωτόδικων αποφάσεων.

Σας ενημερώνω ότι σε διάρκεια 32 ετών υπηρεσίας του δικηγόρου έχουν συζητηθεί 14 αγωγές του και έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Υπ’ αριθ.  66/2007  απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών, κατά της οποίας το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 861/2007 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου (Αφορά την παροχή του άρθρου 14 του Ν.3016/2002).

2) Υπ’ αριθ. 701/2007 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών και κατόπιν  εφέσεως του Νοσοκομείου εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 608/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

3) Υπ΄ αριθ. 371/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, επί της οποίας υπήρξε εισήγηση του εντολοδόχου δικηγόρου του Νοσοκομείου κ. Θ. Γ. περί μη άσκησης ενδίκου μέσου λόγω δ-ε-δ-ι-κ-α-σ-μ-έ-ν-ο-υ που απέρρεε από τις ως άνω τελεσίδικες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών με αριθμούς 861/2007 και 608/2008.

4) Υπ΄ αριθ. 674/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών  (αφορά  την ειδική αμοιβή του άρθρου 2 παράγρ. 3 του Ν. 201/1975). Επ΄ αυτής υπήρξε η από 04-02-2009 εισήγηση της εντολοδόχου δικηγόρου του Νοσοκομείου κας Α. Λ.  για την μη άσκηση έφεσης κατ΄ αυτής «Επειδή σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/54630/0022/02-10-2006 έγγραφο της 22ας Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα Ν.Π.Δ.Δ. οφείλουν να ασκούν ένδικά μέσα κατά αποφάσεων που αφορούν μισθολογικά θέματα, εκτός των περιπτώσεων που έχουν επιλυθεί με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), οπότε και δικαιολογείται η μη άσκηση ενδίκων μέσων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση για το θέμα της ειδικής αμοιβής του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. 10/2005 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) που έχει επιλύσει οριστικά και τελεσίδικα το θέμα υπέρ των εργαζομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Επί πλέον η αμοιβή αυτή καταργήθηκε ρητά δυνάμει του άρθρου 9 παράγρ. 6 του Ν. 3670/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117/20-6-2008) και δεν ισχύει πλέον. Αλλά τούτο ισχύει για το χρονικό διάστημα από 20-6-2008 και μεταγενέστερα».

5) Υπ’ αριθ.  505/2009 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών (αφορά ομοίως την ειδική αμοιβή του άρθρου 2 παράγρ. 3 του Ν. 201/1975). Επ΄ αυτής υπήρξε η με αριθ. πρωτ. 20182/28-7-2009 εισήγηση της εντολοδόχου δικηγόρου του Νοσοκομείου κας Α. Λ.  για την μη άσκηση έφεσης κατ΄ αυτής «Επειδή σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/54630/0022/02-10-2006 έγγραφο της 22ας Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα Ν.Π.Δ.Δ. οφείλουν να ασκούν ένδικά μέσα κατά αποφάσεων που αφορούν μισθολογικά θέματα, εκτός των περιπτώσεων που έχουν επιλυθεί με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), οπότε και δικαιολογείται η μη άσκηση ενδίκων μέσων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση για το θέμα της ειδικής αμοιβής του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. 10/2005 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) που έχει επιλύσει οριστικά και τελεσίδικα το θέμα υπέρ των εργαζομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Επί πλέον η αμοιβή αυτή καταργήθηκε ρητά δυνάμει του άρθρου 9 παράγρ. 6 του Ν. 3670/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117/20-6-2008) και δεν ισχύει πλέον. Αλλά τούτο ισχύει για το χρονικό διάστημα από 20-6-2008 και μεταγενέστερα».

6) Υπ’ αριθ.  551/2009 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών (αφορά ομοίως την ειδική αμοιβή του άρθρου 2 παράγρ. 3 του Ν. 201/1975). Επ΄ αυτής υπήρξε η με αριθ. πρωτ. 24742/17-9-2009 εισήγηση της εντολοδόχου δικηγόρου του Νοσοκομείου κας Α. Λ.  για την μη άσκηση έφεσης κατ΄ αυτής «Επειδή σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/54630/0022/02-10-2006 έγγραφο της 22ας Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα Ν.Π.Δ.Δ. οφείλουν να ασκούν ένδικά μέσα κατά αποφάσεων που αφορούν μισθολογικά θέματα, εκτός των περιπτώσεων που έχουν επιλυθεί με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), οπότε και δικαιολογείται η μη άσκηση ενδίκων μέσων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση για το θέμα της ειδικής αμοιβής του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. 10/2005 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) που έχει επιλύσει οριστικά και τελεσίδικα το θέμα υπέρ των εργαζομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Επί πλέον η αμοιβή αυτή καταργήθηκε ρητά δυνάμει του άρθρου 9 παράγρ. 6 του Ν. 3670/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117/20-6-2008) και δεν ισχύει πλέον. Αλλά τούτο ισχύει για το χρονικό διάστημα από 20-6-2008 και μεταγενέστερα».

7) Υπ’ αριθ.  539/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (αφορούσε διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3274/2004) και κατά της οποίας το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η τελεσίδικη υπ΄ αριθ. 740/2010 απόφαση του Εφετείου Πατρών.

8) Υπ’ αριθ.  638/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (αφορούσε ομοίως διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3274/2004). Επ΄ αυτής  ο εντολοδόχος δικηγόρος του Νοσοκομείου κ. Κ.Λ. με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 714/11-01-2013 έγγραφό του εισηγήθηκε την μη άσκηση έφεσης λόγω δεδικασμένου που απέρρεε από την υπ΄ αριθ. 740/2010 τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Πατρών.

9) Υπ΄ αριθ. 229/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ( αφορά επίδομα θέσης). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκαν οι υπ΄ αριθ. 442/2018 και 416/2019 αποφάσεις του Μονομελούς Εφετείου Πατρών και κατ΄ αυτών το Νοσοκομείο άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου που συζητείται την 22-9-2020.

10) Υπ΄ αριθ. 113/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (αφορά επίδομα θέσης). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών που συζητήθηκε την 09-01-2020 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

11) Υπ΄ αριθ. 427/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών (αφορά διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το μισθολόγιο των δικηγόρων των Ανεξαρτήτων Αρχών). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 738/2017 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου.

12) Υπ΄ αριθ. 18/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ( αφορά ομοίως διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το μισθολόγιο των δικηγόρων των Ανεξαρτήτων Αρχών). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 113/2019 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου.

13) Υπ΄ αριθ. 70/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ( αφορά ομοίως διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το μισθολόγιο των δικηγόρων των Ανεξαρτήτων Αρχών). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η τελεσίδικη υπ΄ αριθ. 114/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

14) Υπ΄ αριθ. 71/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ( αφορά ομοίως διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το μισθολόγιο των Ανεξαρτήτων Αρχών). Κατά της απόφασης το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 115/2019 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο).

Ο ισχυρισμός λοιπόν του - της αποστολέως του κειμένου, στο sight σας περί δήθεν μη άσκησης ενδίκων μέσων από το Νοσοκομείο κατά πρωτόδικων αποφάσεων είναι αναληθής και δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα. Είναι βέβαιο ότι οι  επιθεωρήτριες του ΣΕΥΥΠ στην έκθεση ελέγχου τους πλανημένα εξέλαβαν ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα, ύστερα προφανώς από αναληθείς διαβεβαιώσεις της καταγγέλουσας υπαλλήλου του Νοσοκομείου.

Την ίδια ακριβώς καταγγελία – αναφορά που έκανε η υπάλληλος του Νοσοκομείου προς την Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης και διενεργήθηκε η έκθεση του ΣΕΥΥΠ , απέστειλε επίσης σε βάρος του δικηγόρου ως μηνυτήρια αναφορά για απιστία δικηγόρου, προς τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την διαβίβασε προς τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, που διέταξε Προκαταρκτική Εξέταση, και αυτή διενεργήθηκε από την  κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών  η οποία με την υπ΄αριθ. Κ17/2879/23-3-2018 αναφορά της  την έθεσε στο Αρχείο κατ΄ άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 724/03-4-2018   σύμφωνη γνώμη της κυρίας Εισαγγελέως Εφετών Πατρών.

Ο δικηγόρος του Νοσοκομείου όπως κάθε Έλληνας πολίτης, άσκησε το δικαίωμά του για παροχή έννομης προστασίας για τα συμφέροντά του, που απορρέει από το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος.

Τέλος προς ενημέρωσή σας, η εν λόγω υπάλληλος του Νοσοκομείου ελέγχεται πειθαρχικά και ποινικά για παραλείψεις και παράνομες πράξεις της.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας, και προσβλέποντας στην ευθυκρισία και αντικειμενικότητά σας, πιστεύω να αναρτήσετε στο sight σας.

Η συνέχεια προσεχώς.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Υπόθεση κακοδιοίκησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, φέρεται πως αποκαλύπτει πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Μια υπόθεση, στο οποίο φαίνεται πως «πρωταγωνιστούν» δικηγόρος και όργανα διοίκησης του νοσοκομείου, επί δέκα και πλέον χρόνια, ζημιώνοντας το νοσηλευτικό ίδρυμα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Τι διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ στον έλεγχό τους και αποτύπωσαν στο πόρισμά τους; Ότι ο έμμισθος δικηγόρος του νοσοκομείου είχε στήσει «παραμάγαζο» αγωγών εις βάρος του νοσοκομείου και του δημοσίου, διεκδικώντας συνεχώς επιδόματα και αποκομίζοντας μεγάλα οφέλη. Παράλληλα, η εκάστοτε διοίκηση «παρέλειπε» να ασκεί τα ένδικα μέσα και να εξαντλεί τη δυνατότητα νομικής απάντησης που είχε στις δικαστικές διαμάχες που εγείροντο με τις αγωγές του έμμισθού της δικηγόρου, όπως ορίζεται στις σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου Οικονομικών. Το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών πλήρωνε – ως όφειλε- τα ποσά όταν επιδικάζονταν, συμμορφούμενο στις δικαστικές αποφάσεις που κέρδιζε ο δικηγόρος. Πλήρωνε ποσά για τους αναλογούντες τόκους, επιβαρυνόταν και με την πληρωμή του εντολοδόχου δικηγόρου που οριζόταν από το ΔΣ να εκπροσωπήσει το Νοσοκομείο στις αλλεπάλληλες αγωγές του εμμίσθου δικηγόρου!

Τα περιστατικά, που ξεδιπλώνονται με λεπτομέρειες και στοιχειοθετούνται με πλήθος εγγράφων που δηλώνουν πράξεις αλλά και παραλείψεις των αρμοδίων μέσα στο νοσοκομείο, στις δεκάδες σελίδες του πορίσματος, προκαλούν τη χείριστη εντύπωση για τον τρόπο που ασκούνταν η διοίκηση στο μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο εντοπισμός του «παραμάγαζου» έγινε τυχαία – το 2015 με αφορμή μία δικαστική απόφαση που αφορούσε οικονομικές διαφορές του δικηγόρου του νοσοκομείου με το… νοσοκομείο, μια διοικητική υπάλληλος διαπίστωσε πως κάθε φορά που ο δικηγόρος του νοσοκομείου προσέφευγε δικαστικώς εναντίον του νοσοκομείου, δεν ασκούνταν κανένα ένδικο μέσο κατά της πρωτόδικης απόφασης, που ήταν σε βάρος του νοσοκομείου. Η δική της πρόχειρη έρευνα έδειξε ότι μόνον για το έτος 2015 ο δικηγόρος είχε καταθέσει τέσσερις αγωγές κατά του νοσοκομείου, πάντα αξιώνοντας επιδόματα, ζητώντας να του καταβληθούν όπως στους άλλους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Όμως οι αγωγές καταθέτονταν χωρίς τις ορθές διοικητικές διαδικασίες και παρακάμπτοντας πάντα τη Διοικητική Υπηρεσία. Όλες οι δικαστικές υποθέσεις συζητούνταν στο ΔΣ με προφορική εισήγηση του εκάστοτε προέδρου του Δ.Σ. και με χαρακτηρισμό ως Οικονομικό θέμα – εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Σε συνεννόηση με το ΔΣ οριζόταν συγκεκριμένος πάντα δικηγόρος ως εντολοδόχος ο οποίος εκπροσωπούσε το νοσοκομείο στο δικαστήριο όπου εκδικαζόταν η αγωγή που είχε καταθέσει ο έμμισθος δικηγόρος του νοσοκομείου. Ο ίδιος δε ο έμμισθος δικηγόρος ως… αντίδικος του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών χειριζόταν τελικά μόνος του την πορεία των αγωγών του μετά την εκδίκασή τους.

Οι παράνομες αποφάσεις του ΔΣ

«Το ΔΣ είχε λάβει απόφαση περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά πρωτόδικων αποφάσεων. Παρέρχονταν λοιπόν άπρακτες οι προθεσμίες άσκησης ενδίκου μέσου εκ μέρους του νοσοκομείου με αποτέλεσμα να καθίστανται τελεσίδικες οι πρωτόδικες αποφάσεις και δεδικασμένο, οι οποίες στη συνέχεια, ομοίως λόγω μη άσκησης ένδικου μέσου, καθίσταντο αμετάκλητες, δεσμεύοντας στο εξής το νοσοκομείο» περιγράφουν οι Επιθεωρητές τις ενέργειες των οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου.

Οι Επιθεωρητές σημειώνουν πως από τον επιτόπιο έλεγχο και τη μελέτη των εγγράφων που συνελέγησαν, προκύπτει πως τα όργανα διοίκησης του νοσοκομείου ουδέποτε ζήτησαν τις εισηγήσεις – προτάσεις των αρμόδιων υποδιευθύνσεων για το θέμα αυτό, όπως όφειλαν.

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ προέβαιναν σε αποδοχή των εισηγήσεων των εντολοδόχων δικηγόρων χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη ή την εισήγηση της υπηρεσίας, παραβαίνοντας τον νόμο» αναφέρει το πόρισμα. Οι εντολοδόχοι δικηγόροι ήταν αυτοί που εκπροσωπούσαν το νοσοκομείο στις αγωγές που κατέθετε εναντίον του ιδρύματος ο έμμισθος δικηγόρος και πάντα εισηγούνταν τη μη άσκηση ενδίκων μέσων.

Επίσης, διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές πως οι εντολοδόχοι δικηγόροι ορίζονταν εκτός ημερήσιας διάταξης, απόντων τακτικών μελών του ΔΣ και παρόντων αναπληρωματικών, και πάλι κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Ευθύνες διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές και στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία του νοσοκομείου «η οποία παρακάμφθηκε κατ’ επανάληψη αλλά και παρέλειψε η ίδια να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της».

«Εν κατακλείδι με τους χειρισμούς του νοσοκομείου δεσμεύθηκαν και διατέθηκαν ποσά τα οποία ανέρχονται σε 132.549 ευρώ, μη υπολογιζομένων των τόκων ενώ δεν έχουν κριθεί ακόμη στο σύνολό τους όλες οι αξιώσεις που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου του ΣΕΥΥΠ» καταλήγουν οι Επιθεωρητές.

Τι ακολούθησε μετά τις αποκαλύψεις

Το 2016 η διοικητική υπάλληλος απηύθυνε εμπιστευτικό έγγραφο- ερώτημα στον Διοικητή του Νοσοκομείου και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), αν η συγκριμένη πρακτική είναι νόμιμη και ηθική αλλά και αν συνάδει με τον κώδικα δικηγόρων.

Σημειωτέον ότι όταν το έγγραφο δημοσιοποιήθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες η υπάλληλος βρέθηκε στο στόχαστρο του δικηγόρου ο οποίος τον Νοέμβριο του 2016 κατέθεσε εναντίον της μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, έκδοση ψευδούς βεβαίωσης και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Τον Φεβρουάριο του 2018 κλιμάκιο του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) κατ’ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή επισκέφθηκε το νοσοκομείο και διενήργησε επιτόπιο έλεγχο.

Στην έκθεση Ελέγχου που συνέταξε τον Ιούλιο του 2019 το ΣΕΥΥΠ διαπιστώνει ότι η δραστηριότητα του δικηγόρου του νοσοκομείου στην άσκηση αγωγών κατά του νοσοκομείου χρονολογείται από τη δεκαετία του 2000 και ζητεί πειθαρχική διερεύνηση του θέματος.

Ζητεί επίσης το ΣΕΥΥΠ να διαβιβασθεί η έκθεση στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών για τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων αλλά και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τυχόν ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων. Έκτοτε ωστόσο ουδεμία εξέλιξη πειθαρχική ή ποινική έχει καταγραφεί.

Πηγή: protothema.gr

 

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

LIFE STYLE

Η Σία Κοσιώνη φόρεσε ένα κατακόκκινο κοστούμι και μοιράστηκε την φωτογραφία στο Instagram. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ δίνει στους fo . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του Φορέα Διαχείριση (ΦΔ) Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου αναφέρει: Ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακ . . .
ΚΟΣΜΟΣ

Περίπου 50 πτήσεις από τη Βρετανία με προορισμό τα ελληνικά αεροδρόμια είναι προγραμματισμένες για τις πρώτες 48 ώρες μετά από την άρση της απαγόρευσης αεροπορικών δρομολογίων που . . .
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την παραπομπή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για 8 αδικήματα στο ειδικό δικαστήριο προτείνει η ΝΔ στο πόρισμα της για την προανακριτική στην υπόθεση Novartis. Σύμφωνα με το πόρισμα τ . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του Φορέα Διαχείριση (ΦΔ) Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου αναφέρει: Ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, με αφορμή
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από τον Καθηγητή Καρδιολογίας Περικλή Νταβλούρο για την λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο ΠΠΝΠ. Ο κ. Νταβλούρος επισημαίνει πως στο "παρα πέντε" της διαδικασίας δηλαδή στην
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Αποφασισμένοι είναι στην Δυτική Αχαΐα να φτάσουν το θέμα με τον καταυλισμό των ρομά στα Σαγέικα έως το τέρμα. Πού είναι αυτό το τέρμα; Στο γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search