53 Χρόνια μετά την αποκιμιδή της Τίμιας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα. Δείτε το ρεπορτάζ