Σε 18 προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Πάτρας

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 2 µήνες, για την κάλυψη των αναγκών των Θερινών Κ∆ΑΠ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ