Αισθητή η παρουσία του Πανεπιστημίου Πάτρας στις διεθνείς κατατάξεις

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης και της αυτογνωσίας και με επίκεντρο την Αριστεία, την ποιότητα του παρεχόμενου έργου, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στα οκτώ μεγαλύτερα διεθνή συστήματα κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (rankings).

Με συντονισμένες προσπάθειες της Πρυτανικής Αρχής με τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει σε μεθοδική συλλογή, αποτύπωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται τόσο με ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες και κριτήρια. Το αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής ενασχόλησης είναι ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινούνται τα ελληνικά Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αποκτήσει μια συνεπή παρουσία στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, και αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να διατηρεί μια σταθερά υψηλή θέση μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς.

Στον δικτυακό τόπο: https://www.upatras.gr/el/node/7404 έχουν πλέον αναρτηθεί όλες οι σχετικές κατατάξεις αλλά και οι «διακεκριμένες» θέσεις που έχουν καταλάβει Προγράμματα Σπουδών και θεματικές ενότητες του Ιδρύματός μας.